เงื่อนไขในการให้บริการของ Nuts Game

เงื่อนไขในการให้บริการของ Nuts Game

เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ใช้บริการ โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้

 1. ขอบเขตของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท นัตส์เกม–ทีเอช จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ซึ่งเป็นผู้ผลิตเกมหรือเป็นผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการให้บริการเกมบนมือถือหรือคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการระหว่างผู้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยจะใช้บริการเกมของบริษัท ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”

2. การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงและปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งปรากฏอยู่บนเงื่อนไขการเป็นสมาชิกบริการและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือในฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอันอาจจะมีขึ้นในภายหน้า และการที่ท่านได้ตกลงในการใช้บริการของ บริษัท ถือว่าท่านได้ยินยอมและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้แล้ว

2.1 เงื่อนไขการเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการให้บริการเกมฉบับนี้ได้นำแสดงออนไลน์ไว้ในโฮมเพจ www.dn.nutsgame.net ตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการให้บริการเกมของสัญญาการให้บริการเกมมือถือหรือคอมพิวเตอร์ หากผู้ใช้บริการยอมรับต่อคำถาม ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ และถือว่าเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการให้บริการเกมนี้มีผลบังคับใช้

2.2 บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการให้บริการได้ตามความเหมาะสมและเงื่อนไขการให้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ www.dn.nutsgame.net

2.3 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นระยะและตรวจสอบเนื้อหาข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลงและได้ประกาศไว้แล้ว หากผู้ใช้บริการได้มีการเข้าใช้บริการหลังจากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและเห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาดังกล่าวนั้น และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆของผู้ใช้บริการ อันเกิดจากการไม่ทราบเนื้อหาประกาศของข้อตกลงนั้นๆ

2.4 ผู้ใช้บริการที่อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ในวันที่ใช้บริการจะต้องมีผู้ปกครอง (ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง) ของผู้ใช้บริการ ในการดูแล ยินยอม หรือให้คำแนะนำ เพื่อทำความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการใช้บริการให้ถือว่าวันที่ผู้ใช้บริการได้ทำการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทแล้ว ให้ถือเป็นการยอมรับและอนุญาตในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการของผู้ปกครองแล้วโดยปริยาย

2.5 ผู้ใช้บริการ จะต้องขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ โดยกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลและข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริง ของผู้ใช้บริการ และดำเนินตามขั้นตอนการขอเป็นผู้ใช้บริการด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง

3. รายละเอียดการบริการ

การบริการให้หมายความรวมถึงการให้บริการดังต่อไปนี้ด้วย

3.1 การดาวน์โหลด Mobile application, เล่นเกมผ่าน Browser จากเว็บไซต์ www.dn.nutsgame.net ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการเกม, แอพพลิเคชั่นเกม, เว็ปไซต์เกมต่างๆหรืออื่นๆ

3.2 บริษัทเป็นผู้เผยแพร่ Application บนมือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่บริษัทได้ผลิตหรือได้รับลิขสิทธิ์จากผู้ให้บริการเกมต่างๆ

3.3 บริษัทเป็นผู้ให้บริการในการจำหน่ายไอเทมในเกม ไม่ว่าจะเป็นเกมที่บริษัทผลิตเองหรือได้รับลิขสิทธิ์ในการให้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้ช่องทางการชำระเงินโดยการหักเงินจากบัญชีธนาคาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือเติมเงินจากผู้ให้บริการ เช่น BluePay เป็นต้น หรือช่องทางอื่นๆที่บริษัทได้อนุญาตไว้

4. เนื้อหาการใช้บริการ

บริษัทจะไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาข้อมูลใดๆหรือข้อมูลการเล่นของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการอย่างผิดวัตถุประสงค์ หรือผิดเงื่อนไขการให้บริการหรือผิดกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

4.1 บริษัทจะให้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการหรือตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศเพื่อให้บริการเกมที่บริษัทได้ผลิตหรือได้รับสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้บริการ

4.2 ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มเนื้อหาการให้บริการเกม แพทซ์ บั๊กต่างๆหรือเพื่อความจำเป็นในการบริหารเกม ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเกมได้เป็นครั้งๆไปทั้งโดยการ อัพเดทแบบออนไลน์และออฟไลน์

4.3  บริษัท จะประกาศเงื่อนไขการให้บริการเกมและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการเกมอย่างสม่ำเสมอ ผู้ใช้บริการตกลงและให้ความยินยอมกับเงื่อนไขการให้บริการเกม อัพเดทกิจกรรม ข้อมูลเกม ผ่านทางเว็บไซต์ ทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ จะต้องตรวจสอบประกาศเงื่อนไขการให้บริการเกมและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการเกมบนเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ บริษัทจะไม่รับผิดความเสียหายใดๆของ ผู้ใช้บริการ เนื่องจากไม่ได้เข้ามาตรวจสอบประกาศเงื่อนไขการให้บริการเกมและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการเกมบนเว็บไซต์

5. บัญชีและรหัสผ่านเข้าใช้บริการ

บริษัทจะให้บัญชีและรหัสผ่านแก่ผู้ใช้บริการตามที่ผู้ใช้บริการของบริษัทตั้งขึ้นโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ/หรือตัวเลขอาราบิคในจำนวนที่กำหนดไว้เพื่อดำเนินการใช้บริการบัญชีและรหัสผ่านการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการ ในฐานะวิธีการเดียวที่บริษัทใช้แยกแยะผู้ใช้บริการได้

5.1 บัญชีและรหัสผ่านจะได้รับการดูแลจัดการจากบริษัทเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการได้อย่างราบรื่น

5.2 ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในการดูแลบัญชีและรหัสผ่านของตัวเอง และรับผิดชอบต่อความเสียหายในการใช้บริการและการทดสอบ และความเสียหายอันเกิดขึ้นจริงทางวัตถุ สภาพจิตใจอันเกิดมาจากความประมาทในการใช้บัญชีหรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้บริการผิดกฎหมายหรือการนำไปใช้ในทางมิชอบของบุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบัญชีจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดโดยที่บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

5.3 บริษัทจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆกับการใช้งาน มอบ ซื้อขาย เช่า ยืม โอน อนุญาต หรือใช้เป็นหลักประกัน ร่วมกันใช้หรือการถ่ายสิทธิของบัญชีและรหัสผ่านไม่ว่ารูปแบบใดๆทั้งสิ้น

6. การใช้และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 บริษัทมีสิทธิใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อการใช้งานด้านต่างๆทางการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ของ บริษัทได้ ชื่อบัญชี ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ใช้บริการ บริษัทสามารถเปิดเผยได้ในวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายไทยและกฎหมายนานาประเทศที่ใช้บังคับ

6.2 บริษัทจะบันทึกและเก็บรักษาเนื้อหาการสนทนาทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการภายในเกมและสามารถเรียกดูได้ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าจำเป็นเพื่อที่จะทำการแก้ไขเรื่องความขัดแย้ง และเพื่อรักษาระเบียบและเงื่อนไขในการใช้บริการภายในเกม ทั้งนี้ บริษัทจะควบคุมด้วยการจัดการแบบใช้เทคนิคมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ข้อมูลดังกล่าวบริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บแต่เพียงผู้เดียว

6.3 บริษัทจะควบคุมและป้องกันด้วยระบบการจัดการข้อมูลตามรูปแบบเฉพาะตัวของบริษัทข้อมูลทั้งหมด บริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นแต่ว่าสำหรับ ระบบการพิมพ์สนทนาของบุคคลที่สามซึ่งการให้บริการแก่บุคคลที่ 3 นั้น จะสามารถเก็บและรักษาได้ตามข้อตกลงการใช้บริการของบุคคลที่สาม หรือบุคคลที่สามให้ความยินยอม

6.4 บริษัทจะบันทึกและเก็บรักษาเนื้อหาการสนทนาทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการภายในเกมดังนี้

6.4.1 การสนทนาภายในกิลด์หรือกลุ่ม

6.4.2 การพิมพ์ข้อความสนทนา

6.4.3 การพูดคุยกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการส่วนตัว

6.4.4 การสนทนาทุกชนิดภายในเกมรวมถึงการใช้จดหมายภายในเกมด้วย

7. ความรับผิดชอบและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ

7.1 ไม่ทำความเดือดร้อน รำคาญให้กับผู้ใช้บริการท่านอื่น

7.2 ห้ามเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการท่านอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท หรือผู้ใช้บริการท่านอื่นดังกล่าวนั้น

7.3 มีหน้าที่และความรับผิดอื่นๆตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 

7.4 การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่นในที่สาธารณะ รวมถึงห้ามผู้ใช้บริการเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็น บทความ ถ้อยคำ รูปภาพ หรือ ลักษณะใดๆ อันเป็นการหมิ่นประมาท ไม่เหมาะสม ลามก อนาจาร หยาบคาย หรือน่ารังเกียจ

7.5 ไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมายใดๆ รวมถึงไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆในรูปแบบใดๆทั้งสิ้น

7.6 ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.7 ไม่นำเข้าหรือส่งออกหรือเผยแพร่ Virus หรือทำการ Hack หรือใช้โปรแกรมโกง

7.8 ไม่แลกเปลี่ยนสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเกม หรือบัญชี (ID) เป็นเงินจริงกับผู้อื่น หรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ใดๆ

7.9 ไม่ประพฤติตนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการให้บริการเกมของบริษัท

7.10 ไม่มีพฤติกรรมฉ้อโกงต่อบริษัท

7.11 หากผู้ใช้บริการพบว่ามีการใช้บริการที่ผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือผิดกฎหมายใดๆ โดยบัญชีหรือรหัสผ่านซึ่งเป็นของผู้ใช้บริการ ให้ผู้ใช้บริการแจ้งบริษัททราบทันที หากพบว่าการใช้บริการนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

8. ระยะเวลาและการเปลี่ยนแปลงสิทธิการให้บริการ 

8.1 ระยะเวลาในการให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ยกเว้น บริษัทมีสิทธิหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจาก เหตุจำเป็นหรือเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริการหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ เช่น การตรวจสอบ บำรุงรักษาเปลี่ยนหรือการเสียของ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่างๆ และ รวมถึงวันหยุดประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงเหตุสุดวิสัยอื่นใดตามกฎหมายด้วย

8.2 ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการบริการ บริษัทจำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ network และระบบ บริษัทจะตรวจเช็คประจำตามเวลาที่ระบุในเว็บไซต์  

8.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับ ยกเลิก หรือหยุดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการ อาจระงับ เลื่อน การอนุญาต การใช้บริการ หากมีกรณีดังต่อไปนี้ด้วย

8.3.1 กรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถดำเนินการให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ

8.3.2 กรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทั้งของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

8.3.3 กรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ในการชำระและการตรวจสอบค่าบริการ

8.3.4 การบำรุงรักษาและการก่อสร้างของบริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

8.3.5 ไม่สามารถที่จะให้บริการเนื่องจากภัยธรรมชาติและปัจจัยเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

8.3.6 ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันสมาชิกคนอื่นๆหรือบุคคลที่สามหรือเพื่อรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์ของข้อมูล การหยุดให้บริการ ระงับ เลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิใดๆตามข้อ 8 นี้ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว

9. การยกเลิกการให้บริการ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการกระทำการ ในกรณีดังต่อไปนี้

9.1 ข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียเกียรติยศ

9.2 ใช้คำหยาบคาย หรือด่าทอกัน หรือมีการพาดพิงถึงบุพพการี

9.3 ก่อกวน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการ

9.4 ข้อความสนับสนุนการกระทำที่ทุจริต

9.5 ละเมิดสิทธิบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิของบริษัท

9.6 ละเมิดข้อตกลงนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจารีตประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน

9.7 นำภาพ เนื้อหา หรือทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต

9.8 ข้อความที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

9.9 ข้อความที่มีเนื้อหาสื่อไปในทางที่ไม่สุภาพ หรือคำหยาบคาย

9.10 ข้อความหรือรูปภาพลามก อนาจาร

9.11 โฆษณาโดยไม่เกี่ยวกับตัวเกม โดยการทำนำไปสู่เวปอื่น

9.12 โฆษณาเกมอื่น และรวมถึงการกระทำต่างๆ ที่พยายามชักจูงไปยังเกมอื่น

9.13 โฆษณาถึงเวบไซต์ผิดกฎหมาย หรือเวปไซต์ขยะต่างๆ

9.14 ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือน เกี่ยวกับบริษัท

9.15 แอบอ้างว่าเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท

9.16 ใช้ชื่อบุคคลอื่นหลอกลวงเพื่อจะใช้บัญชีผู้ใช้บริการบุคคลอื่น

9.17 ใช้วิธีเติมเงินในลักษณะทุจริตหรือหลอกลวง

9.18 ไม่ชำระค่าบริการภายในเวลาที่กำหนดหรือบริษัทไม่สามารถตรวจสอบการชำระเงินได้เนื่องจากการชำระผิดของผู้ใช้บริการเอง การเติมเงินหรือชำระค่าบริการไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

9.19 ผู้ใช้บริการลงทะเบียนด้วยการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในการสมัคร

9.20 ผู้ใช้บริการมิได้เข้าใช้บริการนานกว่าเวลาที่กำหนด

9.21 ละเมิดความปลอดภัยของประชาชน

10. การยกเว้นความรับผิด 

10.1 บริษัทจะถูกยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

10.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับหรือข้อบกพร่องในการใช้บริการเนื่องมาจากผลทางกฎหมายใดหรือการกระทำผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการ

10.3 บริษัทมีสิทธิยกเว้นความรับผิดในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางไฟฟ้าและโทรคมนาคม

10.4 บริษัทยกเว้นความรับผิดของตนในกรณีที่การให้บริการหยุดไปเนื่องจากเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นการแก้ไข เปลี่ยนแปลง การตรวจเช็คและการก่อสร้างอุปกรณ์สำหรับการให้บริการซึ่งประกาศไปล่วงหน้าแล้ว

10.5 บริษัท จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถทำกำไรตามที่ผู้ใช้บริการคาดหมายไว้ และความเสียหายจากการเลือกใช้บริการ หรือการใช้บริการของผู้ใช้บริการเอง

10.6 บริษัท จะไม่รับผิดชอบจากการ login ล่าช้าและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบการเชื่อมต่อล่าช้าได้

10.7 บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำของคำประกาศเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการใช้บริการเกมภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ข้อมูลและข้อเท็จจริงในบริการหรือในเว็บไซต์

10.8 บริษัท ไม่มีหน้าที่จะเข้ามาดูแลเกี่ยวกับปัญหาระหว่าง ผู้ใช้บริการด้วยกัน หรือระหว่าง ผู้ใช้บริการ กับบุคคลที่สาม แล้วบริษัทไม่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

10.9 บางส่วนของการบริการอาจจะมีการให้บริการของบริษัทอื่นรวมอยู่ด้วย บริษัท จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากการบริการที่มาจากบริษัทอื่นๆ 

11. ข้อจำกัดในการใช้บริการ 

11.1 บัญชีและรหัสผ่านทั้งหมด รวมไปถึงไอเทมต่างๆ ในเกมที่อยู่ในบัญชี เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ว่าไอเทมดังกล่าวจะได้มาด้วยวิธีการใดก็ตาม หรือเป็นไอเทมชนิดใดก็ตาม โดยบริษัทฯ เพียงแต่ให้สิทธิแก่ผู้ใช้ในการใช้บัญชี รหัสผ่าน และไอเทม ภายในระยะเวลาที่ให้บริการเท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เรียกคืน ระงับ หรือยกเลิกบัญชี รหัสผ่าน และไอเทมในบัญชี ได้ทุกเมื่อ หากสัญญาการให้บริการระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกแก้ไข สิ้นสุดลง หรือถูกยกเลิก รวมไปถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว

11.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน

11.3 บริษัท สามารถระงับการใช้บัญชีของผู้ใช้บริการได้ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดหน้าที่ของผู้ใช้บริการอันเนื่องจาการใช้บัญชีในทางมิชอบจากบุคคลที่สาม หรือมีจากความเสียหายในการใช้งานบริการเกิดแก่ ผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากการรั่วไหลของบัญชีหรือรหัสผ่านในการดูแลของผู้ใช้บริการเอง

11.4 บริษัท สามารถระงับการใช้งานบัญชี ตัวละครข้อมูลทุกอย่างภายในเกมของผู้ใช้บริการจากการพิจารณาตามความเหมาะสมในการควบคุมหรือหมายกำหนดการต่างๆของเกม

11.5 บริษัท เป็นผู้ถือสิทธิและอำนาจทั้งหมดในข้อมูลทุกประการในเกมของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่บริษัทเล็งเห็นความจำเป็นในการควบคุมหรือวางแผนเกม บริษัทสามารถเพิ่มเติม ลบ เปลี่ยนแปลงได้

11.6 การเติมเงินไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆก็ตาม ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเลิก ขอคืน แลกเปลี่ยน หรือแก้ไขใดๆได้

12. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีความเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์ www.dn.nutsgame.net แต่เพียงผู้เดียว ผลงานหรือข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ห้ามมิให้ทำซ้ำ โอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทอย่างเด็ดขาด ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างสูงสุด

13. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความและการประยุกต์ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย ที่มีผลใช้บังคับ